ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้

ประธานกรรมการ

ผลการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาของสหกรณ์ฯ

โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลาที่เหลือ

การกู้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกรณีพิเศษ 
ประจำปี 2566

ระยะเวลา 1 มีนาคม – 30 พฤษจิกายน 2566
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
1.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
1.75 บาท/ปี
เงินฝากประจำ 1 ปี
2.50 บาท/ปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
2.75 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทั่วไป
4.25 บาท/ปี
เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
4.00 บาท/ปี
เงินกู้โครงการสินเชื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ฯ
1.75 บาท/ปี

สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ สิ้นสุดณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนสมาชิกสามัญ
8,962 คน
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามัญ
4,522,962,750.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,538 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
659,814,670.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
740,354,203.58 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
37,762,832.51 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
6,388,182,677.70 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
4,097,543,505.80 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
- บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
1,834,456,588.30 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
2,194,422,492.35 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
251,824,825.82 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
- บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
- บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
11,337,427,952.67 บาท
กำไรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
30,382,473.05 บาท
กำไรสะสม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
51,496,095.62 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 16,627,071,407.74 บาท