ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

Previous
Next
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้

ประธานกรรมการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาของสหกรณ์ฯ

โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลาที่เหลือ

การจ่ายเงินพัฒนาหน่วยงานสมาชิกประจำปี 2565
ระยะเวลา 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds
ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2565
ระยะเวลา 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2565
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds
การกู้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกรณีพิเศษ
(เฉพาะกิจ COVID-19) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ระยะเวลา 1 กรกฎาคม – 30 พฤษจิกายน 2565
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
1.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
1.75 บาท/ปี
เงินฝากประจำ 1 ปี
2.50 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทั่วไป
4.25 บาท/ปี
เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
4.00 บาท/ปี
เงินกู้โครงการสินเชื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ฯ
1.75 บาท/ปี
สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ สิ้นสุดณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
จำนวนสมาชิกสามัญ
8,898 คน
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามัญ
4,450,426,470.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,582 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
674,256,470.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
740,354,203.58 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
33,779,665.21 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
6,022,565,702.91 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
4,244,741,055.38 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
540,444,749.31 บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
2,313,256,588.30 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
2,540,551,301.10 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
97,701,834.57 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
- บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
- บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
11,135,812,523.37 บาท
กำไรประจำเดือน
44,109,260.41 บาท
กำไรสุทธิ
268,854,223.92 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 17,068,453,136.72 บาท