สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

Previous
Next
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้

ประธานกรรมการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาของสหกรณ์ฯ

โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลาที่เหลือ

การกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ประจำปี 2566
ระยะเวลา 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2566
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds
การกู้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกรณีพิเศษ  ประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
สถานะ เปิด
Days
Hours
Minutes
Seconds

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
1.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
1.75 บาท/ปี
เงินฝากประจำ 1 ปี
2.50 บาท/ปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
2.75 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทั่วไป
4.25 บาท/ปี
เงินกู้โครงการสินเชื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ฯ
0.75 บาท/ปี

สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ สิ้นสุดณ วันที่ 31 มกราคม 2567
จำนวนสมาชิกสามัญ
9,168 คน
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามัญ
4,644,710,140.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,496 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
646,436,780.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
807,023,547.96 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
37,538,602.52 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
6,386,053,041.74 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
3,938,025,635.89 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
- บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
1,349,256,588.30 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
1,947,418,818.35 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
207,269,240.64 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
- บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
100,000,000.00 บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
12,217,459,969.63 บาท
กำไรประจำเดือนมกราคม 2567
22,173,935.23 บาท
กำไรสะสม ณ 31 มกราคม 2567
47,807,841.66 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 16,707,492,186.62 บาท