รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565