ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565