บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

หน่วยอำเภอเมือง ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
หน่วยอำเภอตะพานหิน ณ สพป.พิจิตร เขต 2
หน่วยอำเภอบางมูลนาก ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"
หน่วยอำเภอโพทะเล ณ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง"
หน่วยอำเภอสามง่าม ณ เทศบาลตำบลสามง่าม
หน่วยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
หน่วยอำเภอวังทรายพูน ณ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
หน่วยอำเภอทับคล้อ ณ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
หน่วยอำเภอวชิรบารมี ณ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
หน่วยอำเภอสากเหล็ก ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
หน่วยอำเภอดงเจริญ ณ โรงเรียนสำนักขุณเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
หน่วยอำเภอบึงนาราง ณ โรงเรียนบางลายพิทยาคมจิตตภาวันอุปถัมภ์
หน่วยพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร