ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565