การกู้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกรณีพิเศษ ประจำปี 2566