ประกาศ การคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอัคคีภัยสำหรับเงินกู้พิเศษ