สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ในวันที่ 3 เมษายน 2565 โดยมีว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้  ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ