สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรศึกษาดูงานสหกรณ์ต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและฝ่ายสินเชื่อ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ประกอบไปด้วย

1. นายจำรูญ บูรณกูล

2. นายวิชญ์พล ถิ่นนุช

3. นายวิศาล รอดกำเหนิด

4. นายวิเชียร เตี๋ยวประสงค์

5. นายสมศักดิ์ พ่วงพร

6. นายสุทัด ชื่นผล

7. นายปราณีต ประสงค์ผล

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด

3. สหกรณ์นิคมดงมูลสอง

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

9. สหกรณ์ออมทรัพย์อุดมศึกษาสุรินทร์จำกัด