หลักเกณฑ์การขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้พิการหรือป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหา พ.ศ. 2566