การรับสมัครลูกจ้างตามภารกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด