มาตรการดูแลช่วยเหลือสมาชิก หนังสือของดต้นเงินกู้รายเดือน