กำหนดประเภทเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย ครั้งที่ 2/2565 และเงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ