รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565