การกู้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจ COVID-19)ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2