สินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

หลักเกณฑ์การกู้เงินสินเชื่อสำหรับชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

การกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ประจำปี 2566 (1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2566)

.

การกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสะสม

การปรับโครงสร้างหนี้

กู้ฉุกเฉินผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย