ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2502 โดยนายฉ่ำ กันฟัก ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการดำเนินการ นายยุทธา มิ่งเมือง เป็นผู้จัดการ อาศัยห้องผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นทำการอยู่ประมาณ 2 ปี จึงสร้างอาคารเรือนไม้ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(อาคารหลังเก่า) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2515 ได้ย้ายไปทำการที่อาคารเลขที่ 58 ถนนเจริญผล ตรอกข้างธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิจิตร เป็นอาคารตึก 2 ชั้น โดยสหกรณ์ซื้ออาคารพร้อมที่ดินและได้ปรับปรุงอาคารตามความเหมาะสม เพื่อเป็นสำนักงาน และที่ดินด้านข้างซึ่งว่างเปล่าก็ให้ร้านแผงลอยเช่า สถานที่ทำการดังกล่าวยิ่งนานวันยิ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อีกทั้งจำนวนสมาชิกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการไม่สะดวกต่อทุกฝ่าย เป็นการเสี่ยงทั้งในด้านโจรภัยและอัคคีภัย รวมถึงชื่อเสียงเกียรติยศของครูที่ไปใช้บริการในสายตาของคนทั่วไป คณะกรรมการโดยมีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2532 ได้อนุมัติเงินจำนวน 6,000,000.- บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินจาก คุณกิตติ ชัยรัตน์ จำนวน 1 ไร่ 28 1/10 ตารางวา อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร พร้อมบ้านหนึ่งหลังเป็นเงิน 2,500,000.- บาท และก่อสร้างอาคารตึก 2 ชั้นราคาประมาณ 3,500,000.- บาท อันเป็นสถานที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ในปัจจุบัน โดยย้ายมาทำการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2533 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานในปี 2544 ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ 3,000,000.- บาท เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ด้านทิศตะวันตก พื้นที่ขนาด 8X11 ตารางเมตร ทั้งชั้นล่างและชั้นบน รวมทั้งจัดสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นตึกทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 2 คูหา ขนาดคูหาละ 4.50 X 9.50 ตารางเมตร และในปี 2545 ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อจัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ 258 8/10 ตารางวา พร้อมบ้านพักเรือนไม้บนที่ดินดังกล่าว 1 หลัง เป็นเงิน 4,500,000.- บาท พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์เพื่อความเหมาะสม จำนวนเงิน 600,000.- บาท และอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่จัดซื้อใหม่ เพื่อจัดทำเป็นลานจอดรถของสมาชิกอีก 1,000,000.- บาท ด้วย ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จริยธรรมสหกรณ์
               ความซื่อสัตย์
               ความโปร่งใส
               ความรับผิดชอบต่อสังคม
               การเอาใจใส่ต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า

หลักการสหกรณ์
               การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
               การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
               การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
               การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
               การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร
               การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
               ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

อุดมการณ์สหกรณ์
                คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน