ฝ่ายจัดการ

นายเจษฎา คลังเพชร

ผู้จัดการ

นางสาวอุษณีย์ อุทัยธรรม

รองผู้จัดการ

นางวิภาวี เพ็ชรพงศ์

รองผู้จัดการ

นางปราณีต ประสงค์ผล

รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

นางสาวกมลชนก ธีรทัพเทวัญ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวเพ็ญพิชชา ชังเภา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกัญญารัตน์ เมืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางชฎานัฐวรรณ ธนินสิริพิทยา

เจ้าหน้าที่การเงิน
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

นางวรัญญา ศักดิ์ดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจุฑาทิพย์ จันทพิมพ์

ลูกจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายบัญชี

นางสาวฐิติรัตน์ พุ่มโพธิ์รี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนันทรัตน์ เผือกพูน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสหฤทัย พลัง

ลูกจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายสวัสดิการ

นางพรรณชนก ลึกเคิร์ท

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวนิสากร มิลามัย

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายลงทุนและแผนงานงบประมาณ

นางสาวยิ่งมณี ไชยจินดา

หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางสาววัจนา ทองรวย

หัวหน้าฝ่ายลงทุนและแผนงานงบประมาณ

ฝ่ายสินเชื่อ

นางดลยา กลิ่นจันทร์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวพุทธชาติ พลัง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายนพพร พรหมเมศร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายธรรมนูญ สังขรักษ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาววรรณวลี ราพานิช

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หน่วยบริการบางมูลนาก

นางสาวนัทธมน บวรวุฒิธนา

ลูกจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและสินทรัพย์

นายรัชชพงษ์ กุณา

หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานและสินทรัพย์

นายรัชตะ อินกองงาม

เจ้าหน้าบริหารสำนักงานและสินทรัพย์

นางสาวสิริวรรณ เกี้ยวเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานและสินทรัพย์

นายสิทธิพงษ์ ภัทรนนท์

พนักงานขับรถ

นายสุทัด พันสมบัติ

ภารโรง

นายชูชาติ สุรรัตร์

ยาม

นางวราภรณ์ สุรรัตน์

แม่บ้าน

นางสาววาสนา พูลผล

แม่บ้าน
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางสุทธิดา เกตุทิพย์

เจ้าหน้าที่อาวุโส