ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

ฝ่ายจัดการ

นายอุกฤษฏ์ จันทฤก

ผู้จัดการ

นายเจษฎา คลังเพชร

รองผู้จัดการ

นางสาวอุษณีย์ อุทัยธรรม

รองผู้จัดการ

นางวิภาวี เพ็ชรพงศ์

รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

นางปราณีต ประสงค์ผล

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวกมลชนก ธีรทัพเทวัญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวเพ็ญพิชชา ชังเภา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกัญญารัตน์ เมืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางชฎานัฐวรรณ ธนินสิริพิทยา

เจ้าหน้าที่การเงิน
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

ฝ่ายบัญชี

นางสาวฐิติรัตน์ พุ่มโพธิ์รี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนันทรัตน์ เผือกพูน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวยิ่งมณี ไชยจินดา

เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายสวัสดิการ

นางพรรณชนก ลึกเคิร์ท

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวนิสากร มิลามัย

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ฝ่ายแผนงานงบประมาณ

นางสุทธิดา เกตุทิพย์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณ

นางสาววรรณวลี ราพานิช

เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

ฝ่ายสินเชื่อ

นางเบญจวรรณ ฉาวชาวนา

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวพุทธชาติ พลัง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายนพพร พรหมเมศร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางดลยา กลิ่นจันทร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายธรรมนูญ สังขรักษ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววัจนา ทองรวย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายรัชชพงษ์ กุณา

เจ้าหน้าที่อำนวยการ

นายรัชตะ อินกองงาม

เจ้าหน้าที่อำนวยการ

นายสิทธิพงษ์ ภัทรนนท์

พนักงานขับรถ

นายสุทัด พันสมบัติ

ภารโรง

นายชูชาติ สุรรัตร์

ยาม

นางวรัญญา ศักดิ์ดี

แม่บ้าน

นางสาววาสนา พูลผล

แม่บ้าน
หน่วยบริการ อ.บางมูลนาก

นางวราภรณ์ สุรรัตน์

แม่บ้าน