การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสามัญ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานราชการ ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำในจังหวัดพิจิตร สังกัดใดสังกัดหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยงานยินยอมหักเงินส่งสหกรณ์
  • สถานศึกษาเอกชน
 4. เป็นผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์
 5. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกสามัญอยู่ต่อไป
 

ช่องทางการติดตามการสมัคร

เมื่อส่งใบสมัครแล้วสามารถติดตามสถานะการสมัครได้ที่
1. Facebook สหกรณ์ฯ คลิก
2. เว็บไซต์สหกรณ์ฯ เมนูประกาศรับสมาชิกใหม่ คลิก
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรจะแจ้งรายชื่อหลักจากวันที่ 17 ของทุกเดือน

การชำระเงิน

หลังจากที่สหกรณ์แจ้งรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถจ่ายค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด หรือหน่วยบริการบางมูลนาก หรือโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 610-1-06690-8
เมื่อโอนชำระแล้วให้โทรแจ้งสหกรณ์ที่เบอร์
– 056 611 323
– 056 613 251
– 056 613 241
– 056 616 401
ต่อ 501 – 503
หรือเบอร์ 094 405 9898

การสมัครสมาชิกสมทบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ที่มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
 4. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 6. เป็นผู้ไม่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

การชำระเงิน

เมื่อยืนใบสมัครแล้วสามารถชำระเงินได้ที่สหกรณ์ออมทัพย์ครูพิจิตร จำกัด ได้โดยมีค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าหุ้นแรกเข้า 1000 – 1550 บาท