หุ้น

สมาชิกสามัญทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสามัญตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ดังนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน 9,000 บาท65
เกินกว่า 9,000 บาท ถึง 12,000 บาท75
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 15,000 บาท85
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 18,000 บาท95
เกินกว่า 18,000 บาท ถึง 21,000 บาท105
เกินกว่า 21,000 บาท ถึง 24,000 บาท115
เกินกว่า 24,000 บาท ถึง 27,000 บาท125
เกินกว่า 27,000 บาท ถึง 30,000 บาท135
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 33,000 บาท145
เกินกว่า 33,000 บาท ขึ้นไป155
  • การขอเพิ่มหรือลดส่งหุ้นรายเดือนสามารถมาเขียนแบบขอเพิ่ม/ลด หุ้นรายเดือนได้ที่ฝ่ายอำนวยการ
  • สมาชิกสามัญที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด และเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท สามารถลดการส่งหุ้นรายเดือนลงได้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท