สวัสดิการ

สวัสดิการสมาชิก

เงินสวัสดิการคุ้มครองครอบครัวสมาชิก

จ่ายเงินให้กับทายาทสมาชิก กรณีที่สมาชิกสามัญถึงแก่กรรมทุกกรณีโดยยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน โดยพิจารณาจากอายุสมาชิก

อายุการเป็นสมาชิกได้รับเงิน
ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 30,000 บาท
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 60,000 บาท
ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 120,000 บาท
ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 170,000 บาท
ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 230,000 บาท
ตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 280,000 บาท
เป็นสมาชิกครบ 20 ปีจ่ายคราวเดียวรายละ 350,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปีให้จ่ายเพิ่มปีละ 4,000 บาท

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสามัญและครอบครัว

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกสามัญ และครอบครัวสมาชิกสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวการสงเคราะห์ศพสมาชิกสามัญ โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ ดังนี้

ครอบครัวสงเคราะห์ศพ
สมาชิกสามัญ50,000 บาท
คู่สมรส30,000 บาท
บิดา - มารดา30,000 บาท
บุตร (ยังไม่บรรุนิติภาวะ หรือบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ)30,000 บาท

เงินสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย

เป็นเงินทุนสาธารณะประโยชน์ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สำหรับที่อยู่อาศัยหรือเครื่องอุปโภคดังนี้

 1. ให้สมาชิกผู้มีความประสงค์ขอรับเงินสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย แจ้งความประสงค์ขอรับเงินภายใน 30 วัน หลังจากประสบเหตุ
 2. สหกรณ์ฯ จะพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เฉพาะในรายที่ประสบเหตุกับที่อยู่อาศัยของตนเองเท่านั้น
 3. สหกรณ์ฯ จะพิจารณาช่วยเหลือในอัตรา ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
 4. สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัยและอัคคีภัย คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

กองทุนบำเหน็จสมาชิก

ให้เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุน ในปีนั้นๆ มาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและทายาทรวม 3 กรณี

 1. จ่ายให้สมาชิกที่ครบเกษียญอายุราชการในปีนั้นๆ
 2. จ่ายให้สมาชิกที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียญและ มีอายุครบ 60 ปีในปีนั้น
 3. จ่ายให้ทายาท เมื่อถึงแก่กรรมในปีนั้น
วิธีการคิดคำนวน (ดอกเบี้ย 100%)
 • ส่วนที่ 1 จำนวนเงิน 70% ตามจำนวนเวลาการเป็นสมาชิก
 • ส่วนที่ 2 จำนวนเงิน 30% จ่ายตามจำนวนหุ้น
ผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินภายในวันที่ 15 พฤษจิกายน ของทุกปีนั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะขอรับเงินในปีถัดไปไม่ได้

กองทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก

ให้นำเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฯ ในปีนั้นๆ มาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปีนั้นๆ จะได้รับเงินสวัสดิการ เท่ากันทุกราย แต่ต้องไม่เกิน รายละ 100,000 บาท
วิธีการคิดคำนวน


สมาชิกที่ได้รับการคุ้มครองฯ จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยทายาทผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน ต้องยื่นเรื่องขอรับภายในปีบัญชีถัดไปหลังการประชุมใหญ่ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสมาชิกฯ

สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกทุกคนโดยวงเงินสูงสุดกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับเงิน 240,000

เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

เงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญมาจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและหรือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมติที่ประชุมใหญ่ฯ หรือเงินซึ่งมีผู้บริจาคให้ ซึ่งตามระเบียบฯ ให้จ่ายทุนละ 1,500 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นบุตรสมาชิกสามัญ ยกเว้นบุตรบุญธรรม
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง
 • มีอายุตั้งแต่ 3 – 25 ปี
 • บุตรคนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับไม่เกิน 1 ทุน
 • สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิได้ชื่อเพียง 1 ทุน

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นโสด

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการฯ นี้ให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปและเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี และต้องครองตนเป็นโสดไม่เคยมีคู่สมรสมาก่อน จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรายละ 3,000 บาท

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้ไม่มีบุตร

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการฯ นี้ให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปและเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี และต้องไม่เคยมีบุตรจะได้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรายละ 3,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายสวัสดิการโทรศัพท์หมายเลข

 • 056 611 323
 • 056 613 251
 • 256 613 241
 • 056 616 401
 • ต่อ 701 – 702
 • หรือเบอร์ 088 279 1002